.


       

                                                                                       

                                                                    


: 9


́

́

́
,

́ ́
, .

́-́ ́
Clostridium

́ ́
, :

́ ́
,

́
, :

́
; ;