.


       

                                                                                       

                                                                    


: 5


́-́
, : ;

́
.

́ ́
.

́
.

́
.