.


       

                                                                                       

                                                                    


: 5


́
,

́

́ ́
, ,

́ ́
,

́
, .