.                                                                                    


: 17


́

́
.

́
.

́
, ,

́
.

́
. *Ш
.

́
.

́
.

́
.

́
,

́
, .

́
, , .

́
. *

́
. *

́
.

́
. *