.


       

                                                                                       

                                                  

                                                


    > >: 4


́ ́ ́
; . , . -. .

́ ́
, , . . 2 :

́ ́
, :

́
, ,