.


       

                                                                                       

                                                  

                                                


    > >: 7


́
.

́
, :

́

́
, :

́
, .

́ ́
, :

́
, :